Uw advocaat

Jaarrekening Opstellen

Het opstellen van de jaarrekening gebeurt aan de hand van uw bedrijfsadministratie De jaarrekening geeft dan ook inzicht in de financiële prestaties van uw onderneming. Onder andere bv’s, nv’s en coöperaties moeten ieder boekjaar een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Niet alleen voor de verplichte instanties, zoals de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel is het opstellen van een jaarrekening van belang, maar zeker ook om je eigen onderneming te monitoren. Ondernemers doen er verstandig aan om in dit geval de jaarrekeningen te laten opstellen door een accountantskantoor of een groot administratiekantoor.

5 Rechtsvormen

Bij het opstellen van een jaar is het belangrijk dat je denkt om de 5 rechtsvormen. Elke van deze rechtsvormen moeten een Jaarrekening opstellen, en het is natuurlijk belangrijk dat je van de juiste rechtsvorm uitgaat. Daarom staan hieronder de 5 rechtsvormen.

  1. Besloten vennootschap
  2. Naamloze vennootschap
  3. Stichting
  4. Vereniging
  5. Coöperatie/onderlinge waarborgmaatschappij

Balans en winst- verliesrekening

De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze onderdelen. Het hart van de jaarrekening bestaat uit twee financiële overzichten: De balans en de Winst- en verliesrekening.

Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?

Een jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen: een balans, een winst-en-verliesrekening en toelichtingen daarop. Deze jaarrekening bestaat uit een balans met toelichting en een winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar. Het opnemen van latente belastingverplichtingen (passieve latenties) en latente belastingvorderingen (actieve latenties) in de commerciële jaarrekening wordt op deze manier benaderd vanuit het bestaan van tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarden van activa en passiva.

De uit hoofde hiervan op te nemen latente belastinglast of -bate wordt door mutaties in de latente belastingverplichtingen en -vorderingen zoals opgenomen in de balans bepaald, die op hun beurt door de op balansdatum bestaande verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden van activa en passiva worden bepaald. De over het boekjaar verschuldigde of te vorderen vennootschapsbelasting wordt in de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen in de balans verwerkt en in de winst- en verliesrekening en afzonderlijk gepresenteerd. Zo wordt voor de commerciële jaarrekening in het algemeen uitgegaan van de actuele waarde van de activa van de onderneming, terwijl als waarderingsgrondslag voor de fiscale winstaangifte de historische kostprijs van de activa wordt gehanteerd.

Winst- en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening of verlies- winstrekening is een staat waarin de baten en lasten over dezelfde periode (meestal een jaar) worden vergeleken om de nettowinst of het nettoverlies te kunnen bepalen.

Een winst-en-verliesrekening is een overzicht van de kosten en de opbrengsten van een onderneming over een bepaalde periode. De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). De winst-en-verliesrekening, resultatenrekening of exploitatierekening, is, naast de balans en het eventuele kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag).

Wanneer is er sprake van een winst- en verliesrekening?

In het geval dat de kosten hoger zijn dan de omzet, is er sprake van een verlies, dat op de debetzijde van de winst-en-verliesrekening zichtbaar is. Ook op de balans staat een verlies aan de debetzijde. Voeg uw opbrengsten en kosten toe aan uw winst-en-verliesrekening en de winst wordt automatisch per maand of per jaar berekend, samen met het percentage verschil ten opzichte van de vorige periode. Winst-en-verliesrekening Een winst-en-verliesrekening geeft een goed overzicht van de kosten en opbrengsten die een onderneming maakt.

Waar vind je de winst- verliesrekening

Toelichtingen op posten in de balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht worden in de jaarrekening genummerd. Deze opbrengsten en kosten worden geboekt op verschillende grootboekrekeningen De grootboekrekeningen waarvan is opgegeven dat het resultatenrekeningen zijn, zullen steeds worden opgeteld, en vormen zo winst (positief saldo) of verlies (negatief saldo) over een periode De resultatenrekening wordt ook wel de winst- en verliesrekening of exploitatierekening genoemd. De winst-en-verliesrekening geeft een specificatie op de verandering in het eigen vermogen van de kosten en opbrengsten.

Hoe moet je deponeren bij de KVK?

Afhankelijk van de rechtsvorm die je voor je onderneming hebt gekozen, ben je verplicht om een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) te deponeren. Vanaf boekjaar 2016 is het digitaal deponeren van jaarrekeningen in SBR verplicht en is op papier aanleveren niet meer mogelijk. U kunt met KvK Opstellen en Deponeren digitale jaarrekeningen van vennootschappen opstellen en deponeren in SBR bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Werkt uw organisatie op dit moment met het jaarrekeningen-regime voor kleine of micro-ondernemingen, dan is er al aan de deponeringsplicht voldaan als uw organisatie de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’ invult voor de KvK. Bedrijven die hun jaarrekeningen nu via SBR deponeren kunnen van de Kamer van Koophandel een e-mail tegemoet zien met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. Normaal gesproken moet een rechtspersoon binnen 5 maanden na afloop van een boekjaar de jaarrekening gereed hebben(er kan 5 maanden uitstel worden verleend door de aandeelhouders vanwege bijzondere omstandigheden.) De aandeelhouders hebben 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen(behalve als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn) waarna het binnen 8 dagen moet worden gedeponeerd.

Wat adviseert de KVK?

De Kamer van Koophandel adviseert intermediairs om nu actie te ondernemen en samen met de klant een keuze te maken: de ondernemer de jaarrekening zelf digitaal te laten deponeren via de online service of dit door de intermediair met SBR te laten doen.In Nederland moeten onder andere bv’s, nv’s en coöperaties verplicht de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) Die verplichting geldt niet voor eenmanszaken en dochterondernemingen. Het deponeren van jaarrekeningen t/m boekjaar 2015 kan nog op papier naar: Kamer van Koophandel Team Deponeringen, Postbus 106 3440 AC Woerden.

Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtspersoon verplicht is om binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening openbaar te maken door middel van deponering bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Handige links: